Τροπολογία - προσθήκη για τους ημιυπαίθριους χώρους, με την οποία δίνεται παράταση δυο μηνών στις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, καθώς και αύξηση στον αριθμό των δόσεων και τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα σημεία είναι:

• Δίνεται παράταση 2 μηνών (έως 28.12.2010) στις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.

• Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων και η χρονική διάρκεια πληρωμής του προστίμου διατήρησης των χώρων. Για τα ακίνητα κατοικίας σε δέκα δόσεις, εντός 30 μηνών και για τα ακίνητα άλλης χρήσης σε οκτώ δόσεις εντός 32 μηνών.

• Για τους χώρους που διατηρούνται δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι.

• Η διατήρηση των χώρων δεν μεταβάλλει τα στοιχεία των δηλώσεων ακινήτων (Ε9) και δεν επηρεάζει το φόρο ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, για τους διατηρούμενους χώρους δεν τροποποιούνται τα δημοτικά τέλη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρούσα ρυθμίζονται ειδικά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α' 62). Ειδικότερα, με την παρ. 1 προστίθεται στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, που αφορά στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλουν οι κύριοι των διατηρούμενων χώρων, ότι η ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του χώρου πρέπει να είναι προγενέστερη της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης.

Με την παρ. 2 αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων και η διάρκεια αποπληρωμής του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Ενόψει των παρουσών συνθηκών οικονομικής κρίσης η ανωτέρω αύξηση του αριθμού των δόσεων και της διάρκειας αποπληρωμής θεωρείται εύλογη. Με την παρ. 3 προστίθεται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, που αφορά στα στοιχεία, τα οποία υποχρεούνται να αποστείλουν οι πολεοδομικές υπηρεσίες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η συνολική αναγκαία γη.

Με την παρ. 4 παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, όταν η υποβολή τους γίνεται με συστημένη επιστολή στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η επιμήκυνση της σχετικής προθεσμίας των έξι μηνών είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα λειτουργίας των αρμόδιων πολεοδομικών υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκληθούν από την αυτοπρόσωπη εμφάνιση μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών ακινήτων στις πολεοδομικές υπηρεσίες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή.

Με την παρ. 5 καθορίζεται ότι για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται. Οι παραπάνω διατηρούμενοι χώροι δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989.

Οι ρυθμίσεις της παρ. 5 ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3843/2010.


Άρθρο. «Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3843/2010»

1. Η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α' 62) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου του ακινήτου, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και η χρήση του χώρου, η ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη της δήλωσης αυτής, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο η περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του, η χρήση του, καθώς και η έκταση γης που προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του δηλούμενου χώρου με τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης του ακινήτου. Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας και της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα δύο (32) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης (πλην κατοικίας) από την έναρξη ισχύος του ν. 3843/2010, ολόκληρο ή τμηματικά σε δέκα (10) και οκτώ (8) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ίδιου ως άνω νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολεοδομικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των χώρων που διατηρούνται, τη συνολική αναγκαία γη, τα συνολικά ποσά των ειδικών προστίμων, καθώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις.».

4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α' 62) προθεσμία των έξι (6) μηνών, για την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου με συστημένη επιστολή στην πολεοδομική υπηρεσία παρατείνεται αφότου έληξε κατά δύο (2) μήνες.

5. α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.

β. Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικά ως προς τον φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους. γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3843/2010.

Πηγή: Euro2day
 
Αυξημένη κίνηση παρουσιάζεται στις πολεοδομίες, λόγω της κατάθεσης αιτήσεων για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων. Εντός των ημερών αναμένεται με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στη Βουλή, η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των σχετικών φακέλων στις πολεοδομίες, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, καθώς και η αύξηση των δόσεων από έξι σε δέκα, για την εξόφληση του προστίμου. Τα πάγια διαρθρωτικά, οργανωτικά, λειτουργικά, αλλά και νομοθετικά προβλήματα των Πολεοδομικών Γραφείων, αναδεικνύει τις ημέρες αυτές ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται μηχανικοί και πολίτες που προσέρχονται για να καταθέσουν τις αιτήσεις για τους ημιυπαίθριους χώρους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Χρήστο Σπίρτζη. Βασικό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των γραφείων και η περίπου παντελής έλλειψη μηχανοργάνωσης, ενώ με βάση το νόμο για τη νέα διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, κάθε δήμος θα πρέπει στο εξής να διαθέτει Πολεοδομικό Γραφείο, με συνέπεια από 162 Πολεοδομικά Γραφεία να πρέπει να γίνουν 325. Με το θέμα των ρυθμίσεων για τους ημιυπαίθριους χώρους, να βρίσκεται υπό εξέλιξη, είχαν καταγραφεί ως τη Δευτέρα (22/11) ο αριθμός τους σε ολόκληρη τη χώρα είχε φτάσει στις 216.615, με αυξητική τάση στην ημερήσια κατάθεση αιτήσεων, που οδήγησε και σε 4.583 αιτήσεις μέσα σε μια ημέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές στις Πολεοδομίες.

Οι προτάσεις του προέδρου του ΤΕΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι η επιμίκυνση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του εφ’ άπαξ τέλους, η απλούστευση των διαδικασιών, δημιουργίας της «Ταυτότητας Κτιρίου», στην οποία εντάσσεται και η ενεργειακή επιθεώρηση η οποία - κατά το νόμο - πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται από τις 9/1/2011 σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου, καθώς και ο διπλασιασμός των Πολεοδομικών Γραφείων της χώρας.

Πηγή: ΕΡΤ


 
Αύξηση των δόσεων από 6 σε 8 ή και 10 καθώς και παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μέσω ταχυδρομείου, ώς το τέλος του χρόνου, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος για την «τακτοποίηση» παρανομιών σε ημιυπαίθριους, πιλοτές, υπόγεια κ.λπ.
Η τροπολογία βρίσκεται στην τελική επεξεργασία και θα κατατεθεί στη Βουλή μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή της από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 204.000 και οι προς τακτοποίηση χώροι που έχουν ενταχθεί στα μέτρα υπολογίζονται σε 250.000. Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η προθεσμία λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, λόγω των αλλαγών που φέρνει ο «Καλλικράτης» στις πολεοδομίες.

Πηγή: Ελευθεροτυπία

  K+M architects
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ημιυπαιθρίων

  Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πολεοδομική Νομοθεσία, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων..

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε Δωρεάν ή και να  αναλάβουμε υπεύθυνα την Τακτοποίηση της Αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας  ή τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και το Ελάχιστο δυνατό Κόστος για εσάς.

  Ρύθμιση είναι... θα περάσει!!!

  Ακολουθήστε μας στο twitter
  @kmarchitects

  Αρχείο Νέων

  June 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012
  February 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  January 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010
  September 2010


K+M architects ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Σύμβουλοι Μηχανικοί - Διεύθυνση: Κρατερού 10 & Ταξίλου 12 - Τηλ.: 210 7489009